Portrait of Kenichi Shimomura

Kenichi Shimomura

Principal
Bangkok Office, Southeast Asia
+66 20 50-2325
Experience
Contact

Get in touch now.