Press
Järnvägssektorn bör driva digitaliseringen av underhållsarbetet

Järnvägssektorn bör driva digitaliseringen av underhållsarbetet

  1. Europeiska järnvägsbolag spenderar 16 miljarder Euro (150 miljarder kronor) per år i underhållskostnader vilket är en viktig faktor som avgör järnvägsbolagens konkurrenskraft
  2. Digitaliseringen kan påskynda processoptimeringar, minska driftstopp och möjliggöra 20-procentiga kostnadsbesparingar
  3. Roland Berger har formulerat sex rekommendationer till järnvägsbolagen för att utnyttja digitaliseringens fulla potential

Munich, 24 juni 2016

Underhåll av järnvägsfordon är en väsentlig del av kostnadsbasen för både offentliga och privata järnvägsbolag. Sedan omfattande järnvägsreformer genomfördes på 1990-talet har det skett kontinuerliga förbättringar i detta viktiga område. Idag anser 44 procent av de europeiska järnvägsbolagen att deras prestation är "god" medan 9 procent anser sig vara "bäst i klassen" när det gäller tillgänglighet av järnvägsfordon. Men enligt en ny studie från konsultföretaget Roland Berger är järnvägsbolagens bilder av sig själva alltför optimistiska. För att järnvägstransporter skall vara fortsatt konkurrenskraftiga krävs både förbättrad tillgänglighet och ökad kostnadseffektivitet i underhållsarbetet. Digitalisering har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för dessa operativa krav.

"Under de senaste 70 åren har järnvägarna förlorat allt större marknadsandel till vägtrafiken", förklarar Per M. Nilsson, senior partner på Roland Berger. "Den kommande utvecklingen med självstyrande fordon och utökad automatisering kommer medföra ytterligare utmaningar för järnvägssektorn. Därför är det viktigare än någonsin för järnvägsbolag att arbeta med att förbättra sina produkter och tjänster samtidigt som man minimerar sina kostnader, inklusive kostnaderna för underhåll."

En majoritet av de järnvägschefer som Roland Berger låtit intervjua håller med om denna bild: 74 procent av de tillfrågade anser att operativ effektivitet – inklusive förbättrad flexibilitet och kvalitet – är deras högsta prioritet. Samtidigt sätter nästan hälften (46%) digitaliseringen väldigt högt på dagordningen.

"Digitaliseringen har en stark koppling till minskade underhållskostnader", menar Per M. Nilsson. "Genom digitalisering går det att öka effektiviteten inom järnvägsindustrin och sänka underhållskostnaderna med 20% bl a genom längre och mer flexibla underhållsintervaller och kortare drifstopp. Men detta är endast möjligt om man verkligen förstår möjligheterna med digitaliseringen och implementerar den på rätt sätt".

Det finns exempel på järnvägsbolag som redan idag lyckas använda digitala lösningar för att optimera sitt underhållsarbete vilket resulterat i såväl högre tillgänglighet av järnvägsfordon som ökad produktivitet. Därmed kan de köpa färre järnvägsfordon och reducera sina reservdelslager, utöver rena besparingar i effektivitet, vilket gör att digitaliseringen väldigt snabbt betalar av sig. Men det finns mer jobb att göra. "Mjukvara, sensorer och andra digitala verktyg är bara den ena delen av ekvationen. Järnvägsbolag saknar ofta den expertis som krävs för att analysera all den nya data de har tillgänglig", säger Per M. Nilsson.

För att driva marknaden mot ökad digitalisering och utnyttja dess fulla potential har Roland Bergers experter formulerat sex rekommendationer till järnvägsbolagen.

  1. Dela data: Ju större databas desto mer möjligheter finns det för intelligent dataanalys för att hitta tekniska fel, slitage och förbättringsmöjligheter. Järnvägsbolag bör verka enligt en affärsmodell som på engelska kallas för "coopetition", alltså en kombination av konkurrens och samarbete. Konkurrensen sker i fordonsdrift, försäljning och marknadsföring medan samarbeten sker inom underhållsarbetet genom att dela data.
  2. Investera i sensorer: Järnvägsbolagen har redan en hel del information tillgänglig om sina fordon. Men för de områden där data saknas är det viktigt att de aktivt finner möjligheter uppdatera äldre vagnar (eller räls). Helst ska de nya sensorerna utrustas i fordonen i samband med större underhållsprojekt eller renoveringar men även nya krav mot leverantörer vid nyinköp.
  3. Fokusera på helheten: Järnvägsbolag bör fokusera på hur hela värdekedjan kan optimeras, från dataövervakning till det manuella arbetet. Endast en helhetssyn över den totala livscykelkostnaden för fordonet eller tillgången kommer att göra det möjligt att optimera processen. En viktigt del i detta är att finna affärsmodeller och/eller organisatoriska lösningar där helheten är i centrum. Idag är det inte ovanligt att helheten även finns mellan olika aktörer som bildats i samband med avregleringen.
  4. Lita på externa experter: Arbeta med experter inom dataanalys, inklusive entreprenöriella teknikbolag. Även ny typ av kompetens kan krävas internt för att kunna säkra användning av den digitala tekniken – nya tekniska möjligheter kan kräva nya leverantörer och/eller ny intern kompetens
  5. Använd innovativa metoder: Crowd plattformar, hackathons och designtänkande är exempel på nya metoder som företag kan vända sig till för att få ut det mesta av digitaliseringen.
  6. Förbättra den befintliga kompetens: Den ökade fokusen på digitalisering innebär inte att järnvägsbolagen ska negligera de traditionella elementen i processoptimering. Inköp, tillverkning och kontinuerlig förbättring måste fortsätta göras samtidigt som digitaliseringen implementeras.

Think:Act

On the digital track

{[downloads[language].preview]}

Leveraging digitization in rolling stock maintenance

Published juni 2016. Available in
Contact us